18.05.2021

 Připravili jsme pro Vás soutěž o zvětšení prsou anatomickými implantáty Mentor. Do soutěže se můžete zapojit v době od 18.5. do 18.7. 2021. A jak na to?

 • Staňte se sledujícími tří instagramových účtů mentor_implantaty, ondrejmestak a klinika_esthe (potvrďte tlačítkem "Sledování" na všech třech těchto instagramových profilech),

 • označte „To se mi líbí“ příspěvek s vyhlášením soutěže na profilu ondrejmestak a

 • pod tento příspěvek označte dvě kamarádky, kterým by se mohla soutěž také líbit.

Nezapomeňte splnit všechny 3 podmínky. Budeme moc rádi, pokud info o soutěži budete sdílet také na Stories :-)

Ze všech zúčastněných bude do semifinále vylosováno dvacet soutěžících, z těch pak na základě fotografií a příběhů vybere odborná porota 5 finalistek. Po odborném posouzení vybere nejvhodnější kandidátku lékař. Operatérem bude zkušený plastický chirurg MUDr. Ondřej Měšťák .

Příběh vítězky na její cestě za splněným snem vám následně přineseme v krátkém videu.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZVĚTŠENÍ PRSOU

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o zvětšení prsou implantáty Mentor (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je: Programmatic Media s.r.o., Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 04225431, DIČ: CZ04225431 („organizátor“).
Zadavatelem soutěže je: MEDIMPLANT, s.r.o., Brno, Údolní 8a, PSČ 60200, IČ: 47901071 („zadavatel“).

Soutěž je pořádána ve spolupráci se společností Esthé,  a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 1047/17, IČ: 28425626 („Esthé“) a MUDr. Ondřejem Měšťákem.

I. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 18.5. do 18.7. 2021 včetně („doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

II. VÝHRA V SOUTĚŽI

 1. Výhrou v soutěži je augmentace prsou anatomickými implantáty Mentor na klinice plastické chirurgie Esthé, augmentaci provede plastický chirurg MUDr. Ondřej Měšťák.
 2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 3. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.

III. ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která se v době konání soutěže zapojí do soutěže na Instagramovém účtu ondrejmestak způsobem uvedeným v čl. IV. a jejíž zdravotní stav umožňuje v případě výhry v soutěži provedení zákroku a která souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či klinice Esthé.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

IV. MECHANISMUS SOUTĚŽE

 1. K zapojení do soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:

a)     stát se sledujícím instagramových účtů mentor_implantaty, ondrejmestak a klinika_esthe (potvrdit tlačítkem "Sledování" na všech třech těchto instagramových účtech),

b)     označit „To se mi líbí“ příspěvek s vyhlášením soutěže na účtu ondrejmestak a

c)      pod tento příspěvek označit dvě kamarádky, kterým by se soutěž mohla líbit.

 

 1. Splněním výše uvedených podmínek v době konání soutěže se stáváte soutěžícím. Ze soutěžících, které se do 1.6. 2021 zapojí do soutěže, bude vylosováno 20 semifinalistek. Ty budou následně vyzvány k zaslání krátkého příběhu, proč plánují augmentaci a svých fotografií, včetně fotografie nahých prsou na e-mailovou adresu soutez@medimplant.cz. Pokud soutěžící nezašle fotografie do 8.6. 2021, je ze soutěže vyřazena a místo ní bude vylosována náhradnice.
 2. Odborná porota složená ze dvou zástupců kliniky Esthé a dvou zástupců MEDIMPLANT následně vybere pět finalistek, které budou pozvány na vstupní konzultaci s lékařem z kliniky Esthé.
 3. Vítězku soutěže vybere lékař kliniky Esthé na základě vyhodnocení vstupních konzultací a zdravotního stavu finalistek. Lékař kliniky Esthé stanoví i pořadí dalších finalistek.
 4. V případě, že zdravotní stav vítězky soutěže v době plánovaného zákroku neumožňuje jeho provedení, může lékař kliniky Esthé podle svého uvážení rozhodnout:

a)     o odložení zákroku, v případě, že existuje vysoká pravděpodobnost rychlého zlepšení zdravotního stavu vítězky, nebo

b)     o tom, že původní vítězka ztrácí nárok na výhru a výhra bude udělena další finalistce v pořadí.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Správcem osobních údajů soutěžících je zadavatel soutěže.
 3. Účastí v soutěži dává soutěžící správci souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů, zejména jména, příjmení, instagramové přezdívky a fotografií za účelem vyhodnocení soutěže. Pro případ postupu mezi finalistky uděluje soutěžící souhlas také ke zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely zadavatele a kliniky Esthé, zejména jejich zveřejněním na sociálních sítích a webových stránkách.
 4. Soutěžící výslovně uděluje souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu za účelem vyhodnocení soutěže.
 5. Souhlas se uděluje na dobu trvání soutěže a v případě postupu do finále na dobu 5 let.
 6. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou zpracovatelů, kterými jsou organizátor soutěže, zadavatel, klinika Esthé a MUDr. Ondřej Měšťák.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese zadavatele odvolat a že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 8. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na organizátora soutěže Programmatic Media s.r.o. na adrese Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha nebo e-mailu gdpr@mmmedia.cz nebo na zadavatele soutěže MEDIMPLANT, s.r.o. na adrese Brno, Údolní 8a, PSČ 60200.

 VI. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ FINALISTŮ

 1. Soutěžící svou účastí v soutěži dává zadavateli, organizátorovi a klinice Esthé souhlas:

a)     pro případ postupu do finále - k pořizování fotografií, zvukových a obrazových záznamů své osoby v průběhu vyhlašování vítěze soutěže, a to za účelem jejich zveřejnění k propagaci zadavatele a kliniky Esthé na sociálních sítích, v tištěných i internetových médiích, propagačních a reklamních materiálech. Soutěžící dává k tomuto účelu souhlas se zveřejněním svého křestního jména.

b)     pro případ vítězství v soutěži - k pořizování fotografií, zvukových a obrazových záznamů své osoby před a po zákroku a během zákroku, včetně fotografií prsou, a to za účelem jejich zveřejnění k propagaci zadavatele a kliniky Esthé na sociálních sítích, v tištěných i internetových médiích, propagačních a reklamních materiálech, a dále souhlas ke spolupráci na PR článku. Soutěžící dává k tomuto účelu souhlas se zveřejněním svého křestního jména.

Souhlas se uděluje bezplatně na dobu 5 let. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, v takovém případě ale ztrácí nárok na výhru. Bude-li souhlas bez závažného důvodu odvolán po předání výhry (po zákroku), odpovídá soutěžící za škodu, kterou tím zadavateli a spolupracujícím společnostem způsobí.

 VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel jsou zároveň oprávněni soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na instagramovém účtu mentor_implantaty.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na instagramovém účtu mentor_implantaty. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 3. Organizátor ani zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 4. Organizátor a zadavatel si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností instagramového účtu, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Facebook Inc.
 8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 18.5.2021

 

« Zpět na aktuality
Soutěž . Zvětšení prsou implantáty Mentor.

Konzultace

Objednejte se na konzultaci přímo na naší klinice.

Objednat se

Callback

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

Zavolejte mi

Poradna

Napište nám, odborníci zodpovídají vaše dotazy online.

Chci poradit

zákroky, které lidé také využívájí

Současně s operací obličeje lze často provádět tyto operace a využít naše výhodné cenové balíčky: