Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na vyhledávání

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Esthé,a.s., správce osobních údajů (dále jen „správce“ ), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat pacienty, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Esthé je povinna informovat pacienty na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“). Pod pojmem „pacient“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která vstupuje do prostor nemocnice, popř. která komunikuje s příslušnými pracovníky nemocnice v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Esthé,a.s., se sídlem Na Příkopě 1047/17, IČ: 28425626, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14429 (dále jen „Správce“),  aby zpracovávala osobní údaje klienta.

ÚČELY, V RÁMCI KTERÝCH BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V ESTHÉ ZPRACOVÁVÁNY:

Účelem, tj. důvody, proč správce zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

 • Poskytnutí ambulantní péče
 • Poskytnutí lůžkové péče (hospitalizace)
 • Zajištění následné péče o hospitalizované pacienty
 • Příprava a výdej léků a jiných přípravků
 • Laboratorní zpracování pro poskytnutí zdravotnické péče
 • Provádění operačních zákroků - Smlouva na operační výkon, fakturace
 • Výkaznictví
 • Provozování kamerového systému

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností Esthé , která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

V případech, kdy Esthé osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.),  Esthé zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)
 • adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail) pro vzájemnou komunikaci a informovanost
 • údaje o zdravotním stavu

PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, SÚKL, atd.). 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Přesnější informace o době uložení Vašich osobních údajů v souvislosti s vedením konkrétní zdravotnické dokumentace jsou 40 let od poslední hospitalizace.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jako pacient máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem :

 • Máte právo požadovat od Esthé přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.
 • Máte právo na omezení zpracování .
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, www.uoou.cz

NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVO TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE OMEZENO ZÁKONEM:

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Vaše právo je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVO TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE NA VÁS NEVZTAHUJE:

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

UPOZORNĚNÍ

Esthé má právo znát Vaše osobní údaje na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb. Jako pacient máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako nemocnice má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Esthé Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby.

JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

KONTAKTNÍ ADRESY

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu  svoboda@esthe-plastika.cz
 • datovou schránkou ID DS: mm4vpvg
 • písemně dopisem s ověřeným podpisem zaslaným na adresu: Esthé,a.s.Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1

Ověření Vaší totožnosti požadujeme úředně. V případě osobního doručení žádosti totožnost žadatele ověří  zaměstnanec  recepce nebo pověřenec na ochranu osobních údajů na základě předloženého OP.

OBSAH ŽÁDOSTI ČI NÁMITKY:

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu Vašich osobních údajů prosím uveďte následující:

 • svoji totožnost,
 • specifikujte, jaké právo uplatňujete

BEZPLATNOST POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTÍ, PODÁNÍ ČI NÁMITEK OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI:

Jako zdravotnické zařízení jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně. Jinak je tomu však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je Esthé oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas společnosti Esthé. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jeho poskytnutí není ničím podmíněno.