Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na vyhledávání

DOC. MUDR. JAN MĚŠŤÁK, CSC.

DOC. MUDR. JAN MĚŠŤÁK, CSC.

PLASTICKÝ CHIRURG

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Nyní pracuje 25 let na Klinice plastické chirurgie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Bulovce, které byl přednostou a také zakladatelem. Je také zakladatelem Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu téže nemocnice.

Obdržel významná ocenění od Univerzity Karlovy za mimořádné celoživotní dílo v oboru plastické chirurgie a za dlouhodobou pedagogickou a vědeckou činnost na Univerzitě Karlově, dále od Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za mimořádné zásluhy o rozvoj plastické chirurgie v České republice a od Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku a celou řadu dalších ocenění. 

Za zmínku jistě stojí výjimečné ocenění, které se mu dostalo od světově proslulého plastického chirurga MUDr. Bohdana Pomahače při jeho návštěvě v Praze, zda by případně nemohl jednou pracovat na jeho Univerzitní klinice Fakultní nemocnice v Praze na Bulovce a také na klinice Esthé.

Jako jediný žijící plastický chirurg je uveden v Ottově slovníku Osobnosti Česko (2008) vedle takových osobností, jakými byli Akademik František Burian a Prof. Miroslav Fára předseda celosvětového výboru rozštěpových vad.

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. publikoval jako autor nebo spoluautor více než 100 odborných prací. Spolupodílel se na několika monografiích v oboru plastické chirurgie a participoval na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na několika výzkumných projektech Ministerstva zdravotnictví České republiky. Řadu let působil ve funkci tajemníka Hlavní problémové komise plastické chirurgie Ministerstva zdravotnictví ČR pro vědu a výzkum a zastával celou řadu nejvýznamnějších odborných funkcí jako předseda.

Je zakladatelem a vedoucím lékařem kliniky  Esthé.

Více na stránkách: janmestak.cz

Ordinační doba

Konzultace

 

pondělí

08.00–09.00

úterý

16.00–17.00

pátek

09.00–12.00

 

Kontrola

 

pondělí

07.30–08.00

úterý

15.30–16.00

pátek

07.30–09.00

 

Seznamte se s ordinační dobou doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. Můžete k němu přijít na předem domluvenou kontrolu nebo konzultaci na klinice Esthé v těchto dnech.

Sjednat konzultaci

Životopis

Doc. Měšťák je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval.

 • Vedoucí lékař soukromé kliniky Esthé v Praze (od roku 1997)
 • Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (od roku 2002)
 • Zakladatel a přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce v Praze (od roku 2002)
 • Zakladatel a vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu v nemocnici Na Bulovce (od roku 2004)
 • Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze

Publikační činnosti

 • Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. publikoval jako autor nebo spoluautor více než 100 odborných prací. Spolupodílel se na několika monografiích v oboru plastické chirurgie a participoval na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na několika výzkumných projektech Ministerstva zdravotnictví České republiky. Řadu let působil ve funkci tajemníka Hlavní problémové komise plastické chirurgie Ministerstva zdravotnictví ČR pro vědu a výzkum.
 • Hlavní řešitel a spoluřešitel 2 grantových projektů IGA MZ s předpokládaným ukončením v roce 2015.
 • Mezi jeho poslední publikační počiny můžeme jmenovat například tyto:
  • Úvod do plastické chirurgie. Jan Měšťák a kolektiv, 2005
  • Rekonstrukce po mastektomii. Luboš Dražan a Jan Měšťák, 2006
  • Prsa očima plastického chirurga. Jan Měšťák, 2007
  • Metamorfózy. Jan Měšťák a Pavla Petráková Slancová, 2007
  • Nos očima plastického chirurga. Jan Měšťák, 2008
  • Ohlédnutí-kniha citátů. Jan Měšťák, 2008
  • Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Jan Měšťák a kolektiv, 2010

Členství v odborných společnostech

 • Člen výboru a 1. místopředseda Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP)
 • Člen Mezinárodní společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie IPRAS
 • Člen Společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP
 • Člen společnosti plastické chirurgie ČLS JEP
 • Člen zkušební komise pro atestace v oboru plastické chirurgie při Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • Člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Členem pracovní skupiny vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Člen Mezinárodních společností plastické chirurgie IPRAS, ESPRAS, EBOPRAS
 • Člen redakční rady časopisu EVA 35/projekt pro boj s rakovinou prsu/
 • Předseda redakční rady časopisu PULS
 • Člen Vědecké rady ČLK
 • Místopředseda Specializační oborové rady pro plastickou chirurgii /SOR/ a garant pro obor plastické chirurgie 1. LF UK
 • Člen Spolku lékařů českých

Ostatní

 • 2013 – garant dlouhodobé finanční podpory ze zahraničí pro ženy léčené s rakovinou prsu na Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce za účelem zkrácení neúměrně dlouhé čekací doby žen na rekonstrukce prsů po mastektomii a u BRCA pozitivních žen.
 • 2012–dosud - Patron a sponzor projektu „Pomoz mi do života...“ se zaměřením na mladé lidi opouštějící dětské domovy v rámci občanského sdružení Dejme dětem šanci.
 • 2008–dosud – Dlouhodobě spolupracuje se sdruženími Mamma Help a ONKO Unie – přednášky, odborné články a jiné činnosti. V rámci této aktivity inicioval ve spolupráci s TV-my film „ZTRÁTOU PRSU ŽIVOT NEKONČÍ“, dokumentující cesty ke znovunabytí sebevědomí v osobním i společenském životě.
 • Stálý člen poroty MISS ČR od roku 1993

 

Další lékaři